Boeken zoeken: op titel, schrijver, ISBN of trefwoord:

Streektaal

Noch ien slach om 'e buorren

Noch ien slach om 'e buorren
Wytsma Baukje
Friese Pers
1980

Nog n gapsel, Grunneger humor

Nog n gapsel, Grunneger humor
Boer Jan
J.Niemeijer
1967
€ 5.45
5.45

Noja mekind, zo wazze ze nou, die West friezen

Noja mekind, zo wazze ze nou, die West friezen
Lucieer-Frankenhout-Wit Maria
Stg. Westfriese Families
1979
€ 7.75
7.75

Uitgegeven t.g.v. het 25-jarig bestaan

Nooit verloren werk

Nooit verloren werk
Wijngaard H.H.A. van - Belemans R.
Stg. Nederlandse Dialecten
1997
€ 6.55
6.55

Het dialectenboek 4.

Om Gysbert Japiks Hinne

Om Gysbert Japiks Hinne
Kalma J.J.
Osinga A.J.
1963
€ 10.95
10.95

Fryslan yn de 17e ieu

Om it heechste

Om it heechste
Lodewijk Harm
Koster
1945

Oom Kootjie Emmer en die nuwe bedeling

Oom Kootjie Emmer en die nuwe bedeling
Brink Andre P.
Taurus
1984

Zuid-afrikaans

Op 'e bank

Op 'e bank
Elzinga Rein
Osinga A.J.
1968
€ 5.45
5.45

Alve forhalen.

Op 'en paed

Op 'en paed
Werf A.A. van der
Osinga A.J.
1959

Op Strooienberg

Op Strooienberg
Dijk H. van

Dialectschetsen uit het Drentsche dorpsleven.

Paden fen Fryslan II 1800-1934

Paden fen Fryslan II 1800-1934
Wumkes G.A.
Osinga A.J.
1934
€ 47.25
47.25

Samle opstellen.

Poeske

Poeske
Jong A.M. de
Strengholt A.J.G.

Een Brabantse roman

Polletje Piekhaar

Polletje Piekhaar
Iependaal Willem van
Kroonder F.G.
1946

Praat ut in hynstekop

Praat ut in hynstekop
Bylsma Meindert
Koperative Utjowerij
1983

Radio-vertelsels van d'n Dre

Radio-vertelsels van d'n Dre
Graumans A.A.L.
Spaarnestad

Reisterplakken

Reisterplakken
Weening-Meijer Dj.
Osinga A.J.
1958

Rikke de Kikkert

Rikke de Kikkert
Heeringa-Seepma H.
Osinga A.J.
1964
€ 6.55
6.55

Rimen en Teltsjes

Rimen en Teltsjes
Broerren Halbertsma
R.v.d. Velde
1944
€ 25.25
25.25

Mei printen fen Ids Wiersma, neisjoen troch, mei in libbensskets fen J.P. Wiersma.

Rispinge

Rispinge
Jelles Piter
Velde R. van der
1945
€ 10.95
10.95

Alde en nije fersen fen Piter Jelles

Roljende weagen

Roljende weagen
Meester-de Vries A.
Osinga A.J.
1943

Romsicht

Romsicht
Lootsma-Smidstra G.
Osinga A.J.
1964

Sa Sydlings

Sa Sydlings
Dam Freark
Laverman

Fersen.

Samen an de reed...

Samen an de reed...
Koomen Theo
Martin Lammes
1979
€ 13.35
13.35

Schetsen uit het Noord Brabantse volksleven

Schetsen uit het Noord Brabantse volksleven
Hollidee H.
Kruseman's uitgeverij
1978

Inleiding en toelichting door W.H.Th. Knippenberg met tekeningen van Israels.

Simmer 2000 Highlights

Simmer 2000 Highlights
Boer Cor de
Friese Pers Boekerij
2000
€ 8.75
8.75

Fotografie en tekst: Redactie Leeuwarder Courant.

Skiednis fan de Fryske biweging

Skiednis fan de Fryske biweging
Schaaf Sj. van der
De Tille
1977
€ 15.35
15.35

Skiednis fan Skearnegoutum

Skiednis fan Skearnegoutum
Santema Tsj.
Eems Easterein van der
1991
€ 18.95
18.95

Skon pertretten, gesigneerd

Skon pertretten, gesigneerd
Roessel Nol van
Roessel Nol van
€ 9.85
9.85

Stikkebuul

Stikkebuul
Ruitenberg Peter
Westfriesland
1975

Een bundel Westfriese vertellingen. Illustraties: Henk Tol.

Stinzeplanten yn Fryslan

Stinzeplanten yn Fryslan
Ploeg D.T.E. van der
Fyske Akademy
1972

Statussymboal ut de alde tiid

Striid en segen

Striid en segen
Cuperus W.
Osinga A.J.
1958

Studies over het Achthuizens dialect

Studies over het Achthuizens dialect
Weijnen A.
Noord-Hollandsche Uitgevers Mij.
1946

Suderkrus

Suderkrus
Haisma Nycle J.
Brandenburgh & Co.
1947
€ 7.65
7.65

Yndyske sketsen.

Swarte keap

Swarte keap
Galien S.M. van der
Osinga A.J.

Terug naar West-Friesland

Terug naar West-Friesland
Pannekeet Jan
Martin Lammes
€ 7.75
7.75

Theo Koomen Kompleet

Theo Koomen Kompleet
Koomen Theo
West-Friesland
1999
€ 14.35
14.35