Boeken zoeken: op titel, schrijver, ISBN of trefwoord:

Osinga A.J.

Tweedehands Osinga A.J. boeken te koop op BoekenWebsite.nl.

Algemeen toeristenboek van Nederland

Algemeen toeristenboek van Nederland
undefined
Osinga A.J.
1960
€ 7.95
7.95

Engels- Frans- Duits- Nederlandstalig

As de diken brekke

As de diken brekke
H. Hoogeveen
Osinga A.J.
1980

De lotgevallen van een arbeidersjongen tijdens de watersnoodramp van 1825 in Friesland.

Brekkende branning

Brekkende branning
Pier Feddema
Osinga A.J.
1955

De besleine spegel

De besleine spegel
Fedde Schurer
Osinga A.J.
1998

Autobiografie van de Friese dichter en journalist (1898-1968).

De buorskip I

De buorskip I
D.H. Kiestra
Osinga A.J.
1970
€ 6.55
6.55

Ien wike utbuorren.

De dwersbalke

De dwersbalke
G. Lootsma-Smidstra
Osinga A.J.
201
€ 5.45
5.45

De Gouden Swipe

De Gouden Swipe
Abe Brouwer
Osinga A.J.
1943

De Hindelooper woonkultuur

De Hindelooper woonkultuur
S.J. van der Molen
Osinga A.J.
1967

Interieur en Klederdracht in het licht der archieven.

De ienlike wei

De ienlike wei
G. Lootsma-Smidstra
Osinga A.J.
1961

De jonges fan 'e Walfiskfarder

De jonges fan 'e Walfiskfarder
Hein F. Faber
Osinga A.J.
1966

De leste fan de Kampenaers

De leste fan de Kampenaers
P. Akkerman
Osinga A.J.
1964
€ 6.55
6.55

De lytse karavaen

De lytse karavaen
Sjoerd Spaninga
Osinga A.J.
1968
€ 7.65
7.65

De maitiid fan it libben

De maitiid fan it libben
P. Akkerman
Osinga A.J.
1954

de neiklap

de neiklap
H. Hoogeveen
Osinga A.J.
1978

De Nijboer fan Lycklamastate

De Nijboer fan Lycklamastate
Abe Brouwer
Osinga A.J.
1947

De Pylgerreize

De Pylgerreize
John Bunyan
Osinga A.J.
1953
€ 6.55
6.55

Fan dizze wrald nei de takommende.

De sulveren rinkelbel

De sulveren rinkelbel
Waling Dijkstra
Osinga A.J.
1950
€ 11.95
11.95

Waling Dykstra-rige III. In wonderlike skiednis ut de leste helte fan de achttsjinde ieu biskreaun tro...

De Toartels

De Toartels
D.H. Kiestra
Osinga A.J.
1971
€ 6.55
6.55

Ien wike utbuorren II.

De wei dy't ik net gean wol

De wei dy't ik net gean wol
Th. Kuiper
Osinga A.J.
1961

Doarp sunder takomst ?

Doarp sunder takomst ?
Paulus Akkerman
Osinga A.J.
1965

En de se wie net mear

En de se wie net mear
A.A. van der Werf
Osinga A.J.
1960

Fersen yn de Schlyger tongslach

Fersen yn de Schlyger tongslach
G. Knop
Osinga A.J.
1949

O Mimmetael, hwat klinkste moai

Fest en dochs los

Fest en dochs los
J. van Halen
Osinga A.J.
1967

Folk yn 'e bus

Folk yn 'e bus
Welmoed Hemrica
Osinga A.J.
1954

Dit boek is to sjen as in forfolch op "Konductrice, deiboek fan Welmoed Hemrica.

Frijdom wie de heechste wet

Frijdom wie de heechste wet
Friso Stellingwerf
Osinga A.J.
1956

Histoarysk forhael ut de Stellingwerver kontrei 1495-1517.

Frysk wurdboek

Frysk wurdboek
H.S. Buwalda
Osinga A.J.
1971
€ 24.15
24.15

Frysk-Nederlansk / Nederlansk-Frysk

Gods terskflier

Gods terskflier
Pier Feddema
Osinga A.J.
1959

Ien lyk minder

Ien lyk minder
Ypk fan der Fear
Osinga A.J.
1970

Iepen Finsters

Iepen Finsters
Teatske Alzum
Osinga A.J.
1963
€ 6.55
6.55

In hanfol brieven fan Lipk Adema

In hanfol brieven fan Lipk Adema
A.A. van der Werf
Osinga A.J.
1962

In haven bisyld

In haven bisyld
Paulus Akkerman
Osinga A.J.
1972

Krstlik Fryske Folksbibleteek. no. 163

In oerkommeling

In oerkommeling
Barend van der Veen
Osinga A.J.
1947

In steande frou allinne

In steande frou allinne
G. Mulder
Osinga A.J.
1962
€ 5.45
5.45

It loeder fan Clancarty

It loeder fan Clancarty
G. Spaanderman-Wielinga
Osinga A.J.
1966

It roer ut hannen

It roer ut hannen
Paulus Akkerman
Osinga A.J.
1968

Jelmer ut it reishuske

Jelmer ut it reishuske
P. de Jong
Osinga A.J.
1942