Boeken zoeken: op titel, schrijver, ISBN of trefwoord:

Osinga A.J.

Tweedehands Osinga A.J. boeken te koop op BoekenWebsite.nl.

Algemeen toeristenboek van Nederland

Algemeen toeristenboek van Nederland
undefined
Osinga A.J.
1960
€ 7.95
7.95

Engels- Frans- Duits- Nederlandstalig

As de diken brekke

As de diken brekke
Hoogeveen H.
Osinga A.J.
1980

De lotgevallen van een arbeidersjongen tijdens de watersnoodramp van 1825 in Friesland.

Brekkende branning

Brekkende branning
Feddema Pier
Osinga A.J.
1955

De besleine spegel

De besleine spegel
Schurer Fedde
Osinga A.J.
1998

Autobiografie van de Friese dichter en journalist (1898-1968).

De buorskip I

De buorskip I
Kiestra D.H.
Osinga A.J.
1970
€ 6.55
6.55

Ien wike utbuorren.

De dwersbalke

De dwersbalke
Lootsma-Smidstra G.
Osinga A.J.
201
€ 5.45
5.45

De Gouden Swipe

De Gouden Swipe
Brouwer Abe
Osinga A.J.
1943

De Hindelooper woonkultuur

De Hindelooper woonkultuur
Molen S.J. van der
Osinga A.J.
1967

Interieur en Klederdracht in het licht der archieven.

De ienlike wei

De ienlike wei
Lootsma-Smidstra G.
Osinga A.J.
1961

De jonges fan 'e Walfiskfarder

De jonges fan 'e Walfiskfarder
Faber Hein F.
Osinga A.J.
1966

De leste fan de Kampenaers

De leste fan de Kampenaers
Akkerman P.
Osinga A.J.
1964
€ 6.55
6.55

De lytse karavaen

De lytse karavaen
Spaninga Sjoerd
Osinga A.J.
1968
€ 7.65
7.65

De maitiid fan it libben

De maitiid fan it libben
Akkerman P.
Osinga A.J.
1954

de neiklap

de neiklap
Hoogeveen H.
Osinga A.J.
1978

De Nijboer fan Lycklamastate

De Nijboer fan Lycklamastate
Brouwer Abe
Osinga A.J.
1947

De Pylgerreize

De Pylgerreize
Bunyan John
Osinga A.J.
1953
€ 6.55
6.55

Fan dizze wrald nei de takommende.

De sulveren rinkelbel

De sulveren rinkelbel
Dijkstra Waling
Osinga A.J.
1950
€ 11.95
11.95

Waling Dykstra-rige III. In wonderlike skiednis ut de leste helte fan de achttsjinde ieu biskreaun tro...

De Toartels

De Toartels
Kiestra D.H.
Osinga A.J.
1971
€ 6.55
6.55

Ien wike utbuorren II.

De wei dy't ik net gean wol

De wei dy't ik net gean wol
Kuiper Th.
Osinga A.J.
1961

Doarp sunder takomst ?

Doarp sunder takomst ?
Akkerman Paulus
Osinga A.J.
1965

En de se wie net mear

En de se wie net mear
Werf A.A. van der
Osinga A.J.
1960

Fersen yn de Schlyger tongslach

Fersen yn de Schlyger tongslach
Knop G.
Osinga A.J.
1949

O Mimmetael, hwat klinkste moai

Fest en dochs los

Fest en dochs los
Halen J. van
Osinga A.J.
1967

Folk yn 'e bus

Folk yn 'e bus
Hemrica Welmoed
Osinga A.J.
1954

Dit boek is to sjen as in forfolch op "Konductrice, deiboek fan Welmoed Hemrica.

Frijdom wie de heechste wet

Frijdom wie de heechste wet
Stellingwerf Friso
Osinga A.J.
1956

Histoarysk forhael ut de Stellingwerver kontrei 1495-1517.

Frysk wurdboek

Frysk wurdboek
Buwalda H.S.
Osinga A.J.
1971
€ 24.15
24.15

Frysk-Nederlansk / Nederlansk-Frysk

Gods terskflier

Gods terskflier
Feddema Pier
Osinga A.J.
1959

Ien lyk minder

Ien lyk minder
Fear Ypk fan der
Osinga A.J.
1970

Iepen Finsters

Iepen Finsters
Alzum Teatske
Osinga A.J.
1963
€ 6.55
6.55

In hanfol brieven fan Lipk Adema

In hanfol brieven fan Lipk Adema
Werf A.A. van der
Osinga A.J.
1962

In haven bisyld

In haven bisyld
Akkerman Paulus
Osinga A.J.
1972

Krstlik Fryske Folksbibleteek. no. 163

In oerkommeling

In oerkommeling
Veen Barend van der
Osinga A.J.
1947

In steande frou allinne

In steande frou allinne
Mulder G.
Osinga A.J.
1962
€ 5.45
5.45

It loeder fan Clancarty

It loeder fan Clancarty
Spaanderman-Wielinga G.
Osinga A.J.
1966

It roer ut hannen

It roer ut hannen
Akkerman Paulus
Osinga A.J.
1968

Jelmer ut it reishuske

Jelmer ut it reishuske
Jong P. de
Osinga A.J.
1942