Boeken zoeken: op titel, schrijver, ISBN of trefwoord:

Osinga A.J.

Tweedehands Osinga A.J. boeken te koop op BoekenWebsite.nl.

Algemeen toeristenboek van Nederland

Algemeen toeristenboek van Nederland
undefined
Osinga A.J.
1960
€ 8.45
8.45

Engels- Frans- Duits- Nederlandstalig

As de diken brekke

As de diken brekke
Hoogeveen H.
Osinga A.J.
1980

De lotgevallen van een arbeidersjongen tijdens de watersnoodramp van 1825 in Friesland.

Brekkende branning

Brekkende branning
Feddema Pier
Osinga A.J.
1955

De besleine spegel

De besleine spegel
Schurer Fedde
Osinga A.J.
1998

Autobiografie van de Friese dichter en journalist (1898-1968).

De buorskip I

De buorskip I
Kiestra D.H.
Osinga A.J.
1970

Ien wike utbuorren.

De dwersbalke

De dwersbalke
Lootsma-Smidstra G.
Osinga A.J.
201
€ 5.95
5.95

De Gouden Swipe

De Gouden Swipe
Brouwer Abe
Osinga A.J.
1943

De Hindelooper woonkultuur

De Hindelooper woonkultuur
Molen S.J. van der
Osinga A.J.
1967

Interieur en Klederdracht in het licht der archieven.

De ienlike wei

De ienlike wei
Lootsma-Smidstra G.
Osinga A.J.
1961
€ 10.95
10.95

De jonges fan 'e Walfiskfarder

De jonges fan 'e Walfiskfarder
Faber Hein F.
Osinga A.J.
1966

De leste fan de Kampenaers

De leste fan de Kampenaers
Akkerman P.
Osinga A.J.
1964
€ 6.95
6.95

De lytse karavaen

De lytse karavaen
Spaninga Sjoerd
Osinga A.J.
1968
€ 8.45
8.45

De maitiid fan it libben

De maitiid fan it libben
Akkerman P.
Osinga A.J.
1954
€ 7.95
7.95

de neiklap

de neiklap
Hoogeveen H.
Osinga A.J.
1978

De Nijboer fan Lycklamastate

De Nijboer fan Lycklamastate
Brouwer Abe
Osinga A.J.
1947

De Pylgerreize

De Pylgerreize
Bunyan John
Osinga A.J.
1953
€ 7.45
7.45

Fan dizze wrald nei de takommende.

De sulveren rinkelbel

De sulveren rinkelbel
Dijkstra Waling
Osinga A.J.
1950
€ 12.95
12.95

Waling Dykstra-rige III. In wonderlike skiednis ut de leste helte fan de achttsjinde ieu biskreaun tro...

De Toartels

De Toartels
Kiestra D.H.
Osinga A.J.
1971

Ien wike utbuorren II.

De wei dy't ik net gean wol

De wei dy't ik net gean wol
Kuiper Th.
Osinga A.J.
1961

Doarp sunder takomst ?

Doarp sunder takomst ?
Akkerman Paulus
Osinga A.J.
1965

En de se wie net mear

En de se wie net mear
Werf A.A. van der
Osinga A.J.
1960
€ 7.95
7.95

Fersen yn de Schlyger tongslach

Fersen yn de Schlyger tongslach
Knop G.
Osinga A.J.
1949

O Mimmetael, hwat klinkste moai

Fest en dochs los

Fest en dochs los
Halen J. van
Osinga A.J.
1967
€ 9.95
9.95

Folk yn 'e bus

Folk yn 'e bus
Hemrica Welmoed
Osinga A.J.
1954

Dit boek is to sjen as in forfolch op "Konductrice, deiboek fan Welmoed Hemrica.

Frijdom wie de heechste wet

Frijdom wie de heechste wet
Stellingwerf Friso
Osinga A.J.
1956
€ 8.95
8.95

Histoarysk forhael ut de Stellingwerver kontrei 1495-1517.

Frysk wurdboek

Frysk wurdboek
Buwalda H.S.
Osinga A.J.
1971
€ 25.45
25.45

Frysk-Nederlansk / Nederlansk-Frysk

Gods terskflier

Gods terskflier
Feddema Pier
Osinga A.J.
1959
€ 9.95
9.95

Ien lyk minder

Ien lyk minder
Fear Ypk fan der
Osinga A.J.
1970

Iepen Finsters

Iepen Finsters
Alzum Teatske
Osinga A.J.
1963
€ 6.95
6.95

In hanfol brieven fan Lipk Adema

In hanfol brieven fan Lipk Adema
Werf A.A. van der
Osinga A.J.
1962
€ 7.45
7.45

In haven bisyld

In haven bisyld
Akkerman Paulus
Osinga A.J.
1972

Krstlik Fryske Folksbibleteek. no. 163

In oerkommeling

In oerkommeling
Veen Barend van der
Osinga A.J.
1947

In steande frou allinne

In steande frou allinne
Mulder G.
Osinga A.J.
1962
€ 5.95
5.95

It goudene uleboerd

It goudene uleboerd
Spaanderman-Wielenga G.
Osinga A.J.
1956
€ 7.95
7.95

It loeder fan Clancarty

It loeder fan Clancarty
Spaanderman-Wielinga G.
Osinga A.J.
1966

It roer ut hannen

It roer ut hannen
Akkerman Paulus
Osinga A.J.
1968

Jelmer ut it reishuske

Jelmer ut it reishuske
Jong P. de
Osinga A.J.
1942

Juwielen Fearren

Juwielen Fearren
Spaanderman-Wielinga G.
Osinga A.J.
1960
€ 9.95
9.95

Kinke

Kinke
Spaanderman-Wielinga G.
Osinga A.J.
1965

Kriich Tsjin Frjemdfolk

Kriich Tsjin Frjemdfolk
Wiersma J.P.
Osinga A.J.
1946

Tinkboek fan it Fryske Illegale Forset yn 'e jierren 1940-1945. Mei tekeningen fan Dick Osinga.

Los-litte

Los-litte
Weening-Meijer Dj.
Osinga A.J.
1957
€ 6.95
6.95

Lyske Flaput

Lyske Flaput
Heldoorn-Huisman A.J.
Osinga A.J.

Martsje it libben yn 'e mjitte

Martsje it libben yn 'e mjitte
Heeringa-Seepma H.
Osinga A.J.

Mei myn hiele hert

Mei myn hiele hert
Dam Geartsje
Osinga A.J.
€ 7.45
7.45

Mei, de kop yn 'e wyn

Mei, de kop yn 'e wyn
Hoogeveen H.
Osinga A.J.
1981

Een 17-jarige molenaarszoon neemt daadwerkelijk deel aan het verzet van de Friezen tegen de Munsterse ...

Moard yn toga

Moard yn toga
Spaanderman Wielinga G.
Osinga A.J.
€ 9.45
9.45

Friestalig

Om Gysbert Japiks Hinne

Om Gysbert Japiks Hinne
Kalma J.J.
Osinga A.J.
1963
€ 10.95
10.95

Fryslan yn de 17e ieu

Op 'e bank

Op 'e bank
Elzinga Rein
Osinga A.J.
1968
€ 5.95
5.95

Alve forhalen.

Op 'en paed

Op 'en paed
Werf A.A. van der
Osinga A.J.
1959

Paden fen Fryslan II 1800-1934

Paden fen Fryslan II 1800-1934
Wumkes G.A.
Osinga A.J.
1934
€ 49.25
49.25

Samle opstellen.

Reisterplakken

Reisterplakken
Weening-Meijer Dj.
Osinga A.J.
1958
€ 7.95
7.95

Rikke de Kikkert

Rikke de Kikkert
Heeringa-Seepma H.
Osinga A.J.
1964
€ 7.45
7.45

Rjochte Paden

Rjochte Paden
Weening-Meijer Dj.
Osinga A.J.
1958
€ 7.95
7.95

Roljende weagen

Roljende weagen
Meester-de Vries A.
Osinga A.J.
1943

Romsicht

Romsicht
Lootsma-Smidstra G.
Osinga A.J.
1964
€ 8.95
8.95

Striid en segen

Striid en segen
Cuperus W.
Osinga A.J.
1958
€ 7.95
7.95

Swarte keap

Swarte keap
Galien S.M. van der
Osinga A.J.

Wiger en it finkje

Wiger en it finkje
Galien S.M. v.d.
Osinga A.J.
1957
€ 5.95
5.95

Ye 'e berm lans

Ye 'e berm lans
Werf A.A. van der
Osinga A.J.
1957
€ 8.65
8.65

Kristlik Fryske Folksbibleteek no.31.

Yn 'e berm lans

Yn 'e berm lans
Werf A.A. van der
Osinga A.J.
1957