Boeken zoeken: op titel, schrijver, ISBN of trefwoord:

Streektaal

De hillige Histoarje forteld foar it Fryske folk I

De hillige Histoarje forteld foar it Fryske folk I
Houten U. van
Wever T.
€ 12.05
12.05

It Alde Testmint

De hillige Histoarje forteld foar it Fryske folk II

De hillige Histoarje forteld foar it Fryske folk II
Houten U. van
Wever T.
€ 12.05
12.05

It Nije Testamint forteld oan it Fryske Folk

De ienlike wei

De ienlike wei
Lootsma-Smidstra G.
Osinga A.J.
1961

De jonges fan 'e Walfiskfarder

De jonges fan 'e Walfiskfarder
Faber Hein F.
Osinga A.J.
1966

De Keningsfugel

De Keningsfugel
Hiemstra A.
1984

De leste fan de Kampenaers

De leste fan de Kampenaers
Akkerman P.
Osinga A.J.
1964
€ 6.55
6.55

De lytse karavaen

De lytse karavaen
Spaninga Sjoerd
Osinga A.J.
1968
€ 7.65
7.65

De maitiid fan it libben

De maitiid fan it libben
Akkerman P.
Osinga A.J.
1954

De memmetael yn it heitelan 1

De memmetael yn it heitelan 1
Apperloo M. - Runia D.
Van Gorcum & Comp.
1940
€ 5.45
5.45

De memmetael yn it heitelan 2

De memmetael yn it heitelan 2
Apperloo M. - Runia D.
Van Gorcum & Comp.
1940
€ 5.45
5.45

de neiklap

de neiklap
Hoogeveen H.
Osinga A.J.
1978

De Nijboer fan Lycklamastate

De Nijboer fan Lycklamastate
Brouwer Abe
Osinga A.J.
1947

De olde jager

De olde jager
Uilenberg J.J.
Van Gorcum & Comp.
1944

De Pylgerreize

De Pylgerreize
Bunyan John
Osinga A.J.
1953
€ 6.55
6.55

Fan dizze wrald nei de takommende.

De ring fan it ljocht

De ring fan it ljocht
Poortinga Ype
Bosch & Keuning / De Tille
1976
€ 14.95
14.95

Fryske folksforhalen

De Sierlikke Kroan

De Sierlikke Kroan
Cuperus W.
Friesch Dagblad
1964

De sulveren rinkelbel

De sulveren rinkelbel
Dijkstra Waling
Osinga A.J.
1950
€ 11.95
11.95

Waling Dykstra-rige III. In wonderlike skiednis ut de leste helte fan de achttsjinde ieu biskreaun tro...

De Toartels

De Toartels
Kiestra D.H.
Osinga A.J.
1971
€ 6.55
6.55

Ien wike utbuorren II.

De toren van De Lichtmis

De toren van De Lichtmis
Veenstra Johan
Stg. Stellingwarver Schrieversronte
1988

Gedichten.

De Treemter

De Treemter
Halbertsma E.
Jan de Lange
1985
€ 7.65
7.65

Herdruk.

De wei dy't ik net gean wol

De wei dy't ik net gean wol
Kuiper Th.
Osinga A.J.
1961

De woid uit!

De woid uit!
Koomen Theo
Westfriesland
1985
€ 9.85
9.85

De's Biks

De's Biks
Naaijkens Jan
De Hilverbode
1993

Verklarende dialect woordenlijst uit Beekse volks-taal en leven. Opgedragen aan Ivo de Wijs

Dialecten van randstad tot landrand

Dialecten van randstad tot landrand
Daan Jo - Blok D.P.
Noord-Hollandsche Uitgevers Mij.
1969

Compleet met kaart en grammofoonplaat.

Doarp sunder takomst ?

Doarp sunder takomst ?
Akkerman Paulus
Osinga A.J.
1965

Dorpspraat

Dorpspraat
Modder Piet
Martin Lammes
111
€ 9.85
9.85

Droom in blauwe regenjas

Droom in blauwe regenjas
Hilarides Hein Jaap Tsead Bruinja
Contact
2004

Nieuwe Friese dichters - Nije Fryske dochters

Dut en Dat van Ide Min

Dut en Dat van Ide Min
Min Ide
Boekhandel Thomas
2003
€ 7.65
7.65

Verhalen en gedichten in Oud-Bergens

Earrebarren yn Fryslan

Earrebarren yn Fryslan
Bosch G.
Fryske Akademy
1970

Een mei van vroomheid

Een mei van vroomheid
Sabbe Maurits
van Dishoeck C.A.J.
1926
€ 15.35
15.35

Geillustreerd door Albert Geudens

En de se wie net mear

En de se wie net mear
Werf A.A. van der
Osinga A.J.
1960

Ewig gister

Ewig gister
Broekhuizen Johanna van
Bosch & Keuning
1935
€ 8.75
8.75

Suid-Afrikaanse skets.

Feroaring yn byld en ban

Feroaring yn byld en ban
Laverman Jant
Fryske Akademy
2000
€ 15.35
15.35

Onderzoek naar de veranderingen van de doelstellingen van auteurs en samenstellers van bloemlezingen v...

Fersen yn de Schlyger tongslach

Fersen yn de Schlyger tongslach
Knop G.
Osinga A.J.
1949

O Mimmetael, hwat klinkste moai

Fest en dochs los

Fest en dochs los
Halen J. van
Osinga A.J.
1967

Floedmerk

Floedmerk
Tamminga D.A.
Laverman
1965
€ 12.05
12.05

Fersen.